3

تقویم آموزشی ماهانه

تقویم آموزشی شرکت آیریک به صورت ماهانه طراحی شده و بر روی سایت قرار می گیرد.

تقویم آموزشی اسفند ماه ۱۴۰۲: