شناسنامه سرمایه‌گذار

سرمایه‌گذار محترم، اطلاعات خواسته شده در این فرم، جهت آشنایی با شما در راستای گزینش درست کارگزار، در زمینه معرفی طرح به شما در 2 بخش اطلاعات سرمایه‌گذار و اطلاعات طرح موردنظر جهت سرمایه‌گذاری تدوین گردیده است.