مجله آیریک هاب

سید جواد صالح زاده

تجربه و مهارت‌ در زمینه مدیریت پروژه، بهبود فرآیندها و استانداردهای مدیریتی. نگهداری و پیاده‌سازی استانداردهای مدیریتی. توانایی در مدیریت