مجله آیریک هاب

فرامرز حاج محمدی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، عضو انجمن مدیریت کیفیت ایران، عضو کمیته علمی برند خانه صنعت و معدن اصفهان، سرممیز رسمی

امیرحسین عبائی

امیرحسین عبائی

مشاوره صادرات و برنامه ریزی، بهروری نیروی انسانی و منابع انسانی.
مشاوره در طراحی و پیاده سازی سیستم جامع