مجله آیریک هاب

خلیل علیزاده

مدیریت پیشرفته منابع انسانی: تجربه در ایجاد سیستم‌های حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد، طبقه‌بندی مشاغل و آموزش
تحلیل رفتار